X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

EURONET AirMetro Abonelik Sözleşmesi

1-TARAFLAR

Bu Sözleşme,merkezi Çayırbaşı Mah. Anadolu Sok. No:13 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan EURONET Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile …………………………………………………………………………………………………………………… arasında imzalanmıştır.

 

Bu sözleşme’de EURONET Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi “EURONET”……………………………………………………………………………………………………………………... ise ABONE” olarak anılacaktır. İşbu sözleşme’de EURONET ve ABONE, birlikte “TARAFLAR”, tek başlarına ise “TARAF” olarak isimlendirilmişlerdir.

 

2- TANIMLAR

Bu sözleşme’de geçen,

TÜKETİCİ : Bir mal ve hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ABONE : AirMetro HİZMETİ’nden yararlanan ve EURONET ile bu sözleşme’yi imzalayan ABONE ’yi,

AirMetro HİZMETİ/HİZMET : Mevcut POP Noktalarından MÜŞTERİ’ye kablosuz ekipmanlarla simetrik veya asimetrik olarak ulaştırılan yüksek hızlı internet altyapısı hizmeti,

TARİFE : EURONET’in bu sözleşme kapsamında yapacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak ABONE’den alacağı ücretleri,

TAHSİLAT BİRİMLERİ : EURONET adına tahsilat yapma yetkisi bulunan tüzel kişiler ile EURONET tahsilat servislerini,

MÜCBİR SEBEPLER : HİZMET’in sağlanmasına engel teşkil eden deprem, su baskını, tayfun, salgın hastalık, lokavt, grev, yangın, savaş, seferberlik ve olağanüstü hal ve benzeri olağan veya olağanüstü sebepler, resmi makam veya yetkili mercilerin işin yapılmasını engelleyici veya geciktirici kararlarını ve altyapı sağlayıcıdan kaynaklanan herhangi bir nedeni ifade eder.

İşbu sözleşme’de tanımı yapılmayan hususlarda, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nda, 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nda ve diğer ilgili yönetmeliklerde, kararlarda ve tebliğlerde yer alan tanımlar geçerli olacaktır.

 

3-SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Bu sözleşme’nin konusu, ABONE’ye tahsis edilen AirMetro ile ilgili olarak EURONET ve ABONE’nin karşılıklı hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

4-TALEP EDİLEN HİZMET VE TARİFE PAKETİ

4.1.a- Seçilen TARİFE Paketi  …………………………… Airmetro  dur. Aylık Paket Bedeli …………………………………….+ Vergilerdir.

4.1.b- Müşteriye tahsis edilen IP Adresleri : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.2.- EURONET tarafından uygulanacak TARİFE paketlerine, bunların içeriğine ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere EURONET iş yerlerinden veya www.euronet.net.tr adresinden ulaşılabilecektir. EURONET, ayrıca TARİFE değişikliklerini yürürlüğe girmeden önce, ABONE’lerine duyuracaktır.

 

5-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.- ABONE’nin gerekli koşulları ( adresin kapalı olması, adreste 18 yaşından büyük birinin bulunmaması, adresin yetersiz veya yanlış olması, ankastrenin bulunmaması, arızalı olması veya standartlara uygun olmaması gibi ) sağlamaması nedeniyle bağlantının gerçekleştirilememesinden, EURONET sorumlu değildir.

5.2.- EURONET, altyapı sağlayıcıdan temin ettiği AirMetro sistemleri üzerinden verdiği HİZMET’lerden ABONE’nin yararlanmasını sağlayacak, ABONE, bu HİZMET’lerin karşılığı olarak EURONET TARİFE’sinde belirlenen ücretleri ödeyecektir. ABONE, müşteri hizmetlerini arayarak veya internet aracılığıyla AirMetro HİZMETİ talebinde bulunması halinde, talebini 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak EURONET’e bildirecek, EURONET yazılı talebinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içerisinde ilk bağlantıyı gerçekleştirecektir.

 5.3.- ABONE’nin yazılı olarak bildirdiği adresine yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. EURONET, ABONE’nin fatura tebligat adresine faturasını/faturalarını kayıtsız gönderebilecektir. Bu adrese diğer gönderiler taahhütlü gönderilecektir. ABONE’nin adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde, yeni adresine tebligat yapılmamasından EURONET sorumluluk kabul etmez.

5.4.- ABONE’nin AirMetro hattının geçici olarak haberleşmeye kapatılması, EURONET TARİFE’sine göre alınması gereken aylık ücretlerin alınmasına engel değildir.

5.5.- ABONE, EURONET tarafından yazılı yapılması istenen bildirimleri yazılı olarak, müşteri hizmetlerini arayarak veya internet aracılığıyla yaptığı bildirimleri ise 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak EURONET’e sunmakla yükümlüdür. Süresinde bildirimde bulunulmaması halinde istek işlemden kaldırılır. EURONET tarafından şifre kullanımına veya elektronik işlem kayıtlarına yönelik uygulamalara geçildiğinde, bu bildirimlerin usulünde ABONE2ye bilgi verilerek değişikliğe gidilebilecektir. EURONET, ABONE’nin isteğinin mücbir sebepler veya teknik imkansızlıklar nedeniyle karşılanmamasından sorumlu değildir.

5.6.- ABONE, adres değiştirme, nakil, ünvan değişikliği, IP numarası değişikliği ve kullanıcı kimliği değişikliği gibi isteklerini yazılı olarak EURONET’e bildirecektir. ABONE’nin abonelikten vazgeçme isteminde bulunması halinde ise, bu isteğini yazılı olarak veya müşteri hizmetlerini arayarak ya da internet aracılığıyla EURONET’e bildirme hakkı vardır. Müşteri hizmetleri aranarak veya internet aracılığıyla EURONET’e bildirilen abonelikten vazgeçme istemleri karşısında, AirMetro hattı,bildirim yapıldığı gün haberleşmeye kapatılacaktır. ABONE müşteri hizmetlerini arayarak veya internet aracılığıyla yaptığı bildirimi 5.5’inci madde uyarınca 10 (on) gün içerisinde yazılı olarak EURONET’e iletmekle yükümlüdür.  Bu süre içerisinde yazılı bildirimde bulunulmaması halinde, Sözleşme, EURONET tarafından feshedilmeyecek ve AirMetro hattı haberleşmeye açılarak abonelik devam ettirilecektir. Abonelikten vazgeçme isteminin, sadece yazılı şekilde bildirilmesi veya internet aracılığıyla ya da müşteri hizmetleri birimi aranarak iletildikten sonra 10 (on) gün içerisinde yazılı şekilde EURONET’e sunulması üzerine, ABONE’nin kimliğini ispatlaması koşuluyla, işbu sözleşme feshedilecektir. EURONET, ABONE’nin aboneliğine son verme yönündeki yazılı talebinin kendisine ulaşmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde talebi yerine getirecek ve işbu Sözleşme’nin sona erdiğini, yine bu süre içerisinde, ABONE’ye yazılı olarak bildirecektir. Söz konusu bildirimden sonra EURONET, varsa kalan alacakları için ABONE’ye fatura gönderecektir. EURONET, ABONE’ye son faturasını gönderirken, varsa kullanılmayan süreye ait ücretleri ABONE’nin fatura borcundan düşecek ve kalan tutarı 15 (onbeş) gün içerisinde ABONE’ye iade edecektir.

 5.7.- ABONE, EURONET müşteri hizmetlerini arayarak veya internet aracılığıyla kullandığı mevcut TARİFE paketini değiştirme talebinde bulunabilir. ABONE, seçmiş olduğu yeni TARİFE paketine ait ücreti, değişiklik talebinin gerçekleşmesiyle beraber, takip eden ilk fatura döneminden itibaren ödeyecektir.

5.8.- ABONE, her türlü abonelik işleri için; EURONET çağrı merkezi ile yaptığı görüşmelerin ve internet üzerinden yaptığı işlemlerin, EURONET tarafından kaydedileceğini ve belirli bir süre saklanacağını kabul eder.

5.9.- ABONE tarafından AirMetro hattına bağlanacak cihazların Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanmış olması gerekir. EURONET, gerekli hallerde ABONE cihazlarının teknik vasıflarını kontrol edebilecektir. ABONE, kontrole izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Onaysız cihaz kullanıldığının tespiti halinde, onaysız cihaz onaylı cihaz ile değiştirilinceye kadar, AirMetro hattı EURONET tarafından haberleşmeye kapatılacaktır. Onaysız kullanılan cihazlardan kaynaklanan aksaklıklardan EURONET sorumlu olmadığı gibi, ortaya çıkan zarar ABONE’den tahsil edilecektir.

5.10.- ABONE’nin hile veya muvazaa yoluna saparak AirMetro hattı ile ilgili herhangi bir işlem yaptırdığının anlaşılması halinde, hileli veya muvazaalı işlemle ilgili her türlü sözleşme geçersiz sayılacak ve EURONET işbu sözleşme’yi tek taraflı olarak yazılı bildirimle feshedebilecektir. Söz konusu fesihten dolayı ABONE herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

5.11.- EURONET ile ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmeler için vergi, resim, harç ve fonlar, yasaların yükümlü kıldığı TARAF’ça karşılanacaktır. Yasalarla böyle bir belirlemenin yapılmadığı durumlarda ise, EURONET ile ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmelerden kaynaklanan vergi, resim, harç ve fonlar ABONE tarafından karşılanacaktır.

5.12.- Teknolojik gelişmeler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, EURONET, AirMetro HİZMETİ’ni ve bu HİZMET üzerinden verilen katma değerli servisleri uygulamaya almak, değişiklik yapmak, kaldırmak veya yenilemek hakkına sahiptir. Bununla birlikte, EURONET’in, yetkili mercii belirlediği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, TARİFE’lerinde değişiklik yapma hakkı bulunmakta olup, EURONET, bu değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce, ABONE’lerine  duyuracaktır.

5.13.- EURONET, kendisi tarafından belirlenen ve usulüne uygun biçimde duyurduğu sebepler nedeniyle, aylık fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberleşme bedelini, ara ödeme adı altında ABONE’den talep edebilecektir.

5.14.- EURONET, ABONE’ye ait bilgileri ABONE’nin yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara veremez. EURONET, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgileri yetkili kılınan kişi ve kurumlara vermekle yükümlüdür.

5.15.- Ulusal numaralandırma planında değişiklik yapılması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde EURONET, 1 (bir) ay öncesinden ABONE’yi bilgilendirmek kaydıyla, AirMetro numarasını değiştirebilecektir.

5.16.- EURONET, ABONE’nin başvuru sırasında verdiği kişisel bilgiler ile ibraz ettiği belgelerin doğruluğunu kontrol amacı ile ilgili kuruluşlara başvurarak ABONE hakkında bilgi edinebilecektir. İbraz edilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanlış olduğunu tespit edilmesi durumunda ve EURONET tarafından gerekli görülen hallerde, ABONE beyanında ve taahhüdünde belirtilenlerin aksine bir hususun tespit edilmesi üzerine, EURONET tek taraflı olarak, yazılı bildirimiyle Sözleşme’yi feshedebilecektir.

 5.17.- Bina içi dağıtım şebekesinin (ankastre) standartlara uygun olarak yapımı ile bakım ve onarımı ABONE sorumluluğundadır. ABONE’nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan dolayı, EURONET sorumluluk kabul etmez.

5.18.- EURONET’in teknolojik gelişmeler paralelinde teknik hizmetlerde yapacağı değişikliklerden dolayı ABONE’nin kullandığı ve EURONET tarafından kurulumu yapılmamış olan cihazın değiştirilmesi gerektiğinde, yeni cihaz temininden ABONE sorumludur.

5.19.- ABONE, EURONET’in gerekli altyapıyı kurması halinde, EURONET’ten aldığı tüm hizmetlere tek fatura düzenlemesini kabul eder. Birden fazla hizmet için tek fatura düzenlemesi halinde, faturada hizmetlerin bedeli ayrı ayrı gösterilecektir.

5.20.- ABONE’nin EURONET’ten aldığı diğer hizmetlerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu sözleşme’ye konu HİZMET’in aboneliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı yapılacak kapama ve fesih işlemine engel değildir.

5.21.- ABONE, beyan ettiği bilgilere ait değişiklikleri yazılı olarak EURONET’e bildirmedikçe, EURONET kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli olacaktır.

5.22.- ABONE,yasalarla kendisine yüklenen ve/veya ileride ihdas edilecek her türlü mükellefiyeti yerine getirmeyi taahhüt eder.

5.23.- ABONE’nin vefatı halinde AirMetro HİZMETİ’nin veraseten devir tescil işlemi tamamlanıncaya kadar, mirasçı/mirasçılar, bu Sözleşme hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

5.24.- ABONE, EURONET ile arasındaki ilişkilere dair kanun, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymayı, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile EURONET TARİFE’lerinde sonradan yapılacak bütün değişikliklerin kendisine de uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. ABONE’nin bu değişiklikler karşısında her zaman için Sözleşme’yi feshetme hakkı vardır. ABONE ile EURONET arasında ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde, davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi veya Sözleşme’nin ifa edeceği yer mahkemesi veya davalının veya vekilinin dava açıldığı zaman orda bulunmaları şartıyla, Sözleşme’nin yapıldığı yer mahkemesi veya ABONE’nin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi ve bu yerlerdeki İcra Daireleri yetkilidir.

 5.25.- Teknolojik gelişmeler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, işbu Sözleşme’nin hükümleri EURONET tarafından ABONE’ye 1 (bir) ay öncesinden ve yazılı olarak bildirilmek koşuluyla, tek taraflı olarak değiştirilebilecektir. ABONE’nin, yapılan maddi değişiklikleri uygun görmemesi halinde, o zaman kadar birikmiş borçları dışında hiçbir sorumluluğu olmaksızın, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı vardır.

5.26.- Mücbir sebep halleri, altyapı sağlayıcının şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE’lerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları bloke etmeye çalışmaları ve hukuki düzenlemelerden veya işbu Sözleşme’den kaynaklanan sebepler başta olmak üzere, EURONET’in kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HİZMET kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir. EURONET, belirtilen durumların yanında, kendisinin bir başka kurum veya kuruluştan aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar veya üçüncü şahıslarla kurum ve kuruluşların sebep olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle internet erişiminde yaşanacak performans problemlerinden ve kayıplarından da sorumlu değildir. ABONE, söz konusu hallerde EURONET’ten herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

5.27.- ABONE,işbu Sözleşme’den doğan abonelik hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını, kullanıcı kodunu başkasına kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi bile olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, söz konusu şifre ve kodların kendisi tarafından kullanılmadığı iddiasında bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28.- ABONE’nin EURONET’e olan ve başka bir hizmetten kaynaklanan borcunu ödememesi durumunda, AirMetro talebi, ancak söz konusu borç ödendikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

5.29.- EURONET tarafından, ABONE’nin hattını normal kullanım düzeyinden çok daha fazla kullandığının veya yeni ABONE olmuş ise, kullanım düzeyinde bir anormalliğin tespiti halinde ya da ABONE’nin zararına hukuka aykırı veya hileli bir faaliyetin varlığı konusunda EURONET’in haklı bir şüphesinin olması durumunda, ABONE’nin çıkarının da korunması amacıyla, EURONET, ABONE’ye bilgi vermek suretiyle, aylık fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberleşme bedelini ara ödeme altında talep edebilecek ve AirMetro hattını abone bilgilendirmek suretiyle haberleşmeye kapatılabilecektir.

5.30.- ABONE, adına kayıtlı AirMetro HİZMETİ’ni amacı dışında kullanamaz. EURONET’in yazılı izni olmadıkça başkasına kullandıramaz. Aksi takdirde, EURONET tek taraflı olarak, yazılı bildirimiyle Sözleşme’yi feshetmeye ve gerekli hukuki prosedürleri gerçekleştirmeye yetkilidir. ABONE’nin AirMetro HİZMETİ’ni başkalarına kullandırması, borç ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

5.31.- ABONE, AirMetro HİZMETİ’ni sadece bağlantı adresinde kullanım hakkına sahip olup, bağlantı adresi dışında üçüncü şahıslara, deneme amaçlı dahi olsa kullandıramaz.

5.32.- ABONE, EURONET’in ve altyapı sağlayıcının bilgisi dışında AirMetro erişim hızı ve/veya erişim hattı üzerinde ek ve/veya değişiklik yapamaz. Bu şekilde ek ve/veya değişiklik tespit edildiğinde, devre altyapı sağlayıcı tarafından kapatılabilir, sakıncalı görülen ek ve değişiklikler kaldırılabilir. Bu durumda, ABONE, EURONET’in sorumlu olmadığını ve altyapı sağlayıcısı tarafından EURONET’in sorumlu tutulması halinde doğacak her türlü zarar ve ziyan ile yapılan her türlü masrafı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5.33.- ABONE, Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler başta olmak üzere hukuki düzenlemelere aykırı davranması veya Sözleşme’nin süresinin bitmesi nedeniyle aboneliğine son verildiğinde, EURONET’e ait teçhizatı aynen ve sağlam olarak geri vermekle, aksi taktir de, bunların bedelleri veya tespit edilen zarar ve hasar karşılığı olarak EURONET tarafından rayiç bedel üzerinden fatura edilecek parayı kayıtsız ve şartsız ödemekle yükümlüdür.

5.34.- Türk Telekomünikasyon A.Ş., kamu düzeni, milli güvenlik, olağanüstü hal, sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hattı geçici bir zaman için kullanabilecektir. Bundan dolayı, ABONE, EURONET’ten hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamayacaktır.

5.35.- Hukuki düzenlemeler veya mücbir sebepler nedeniyle, AirMetro aboneliğinin haberleşmeye kapatılması veya AirMetro teçhizatının bulunduğu yerin yasal kurumlarca mühürlenmesi gibi hallerde, ABONE, EURONET’ten hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamayacaktır. ABONE, Sözleşme’nin devamı süresince, kendisine fatura edilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ancak, EURONET’in kusurundan kaynaklanan nedenlerle AirMetro hizmetinde 1 (bir) günde aralıksız 3 (üç) saati aşan trafiği etkileyen arıza (kesinti) meydana gelmesi durumunda, kesinti süresinin tamamına karşılık gelen süre için ücret iadesi yapılacaktır. Tam saati doldurmayan saat kesirleri için ücret iadesi yapılmayacaktır. EURONET kayıtlarında bulunmayan veya mutabakat sağlanmayan kesinti süresi için ücret iadesi yapılmaz. EURONET, sadece bina ankastresine kadar olan hat arızaları konusunda servis verecek olup, bina içerisindeki bağlantı(lar), modem ve KİŞİSEL BİLGİSAYAR ayarlarından sorumlu değildir. Ancak, EURONET, ABONE’ye ürün temini, kurulum ve servis desteği sağlamaya dönük uygulamalar yapabilecektir.

5.36.- EURONET’ten kaynaklanmayan nedenlerle oluşabilecek trafik artışı sebebiyle, maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için, antivirüs (virüs koruyucu), antispam (istenmeyen mesaj engeli) ve firewall (güvenlik duvarı) gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak ABONE’nin sorumluluğundadır. EURONET’ten kaynaklanmayan nedenlerle oluşacak trafik artışları sonucunda ABONE’nin uğrayacağı zararlardan EURONET hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. ABONE, gerekli duyurular ile EURONET tarafından sunulan ücretli/ücretsiz güvenlik hizmetlerine ait bilgilere www.euronet.net.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 5.37.- ABONE, internet ortamındaki haber gruplarında ve sohbet ortamlarında göndereceği elektronik posta mesajlarında kanunlara veya ahlaka aykırı bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. Hakaret, pornografi, yasadışı, toplum ve ahlak

anlayışına ters içerikler barındıran mesajlar gönderemez. Diğer ABONE’lerin haklarının ihlal edildiği bu tür durumlarda, bu Sözleşme, EURONET’in tek taraflı yazılı bildirimiyle feshedilir.

5.38.- ABONE internet erişim hizmetinden yararlanırken, başta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, fikir ve sanat eserleri, markalar, patent hakları gibi fikri ve sınai haklara ilişkin mevzuat hükümleri olmak üzere ilgili tüm hukuki düzenlemelerin hükümlerini ihlal etmemeyi işbu Sözleşme ile kabul etmiştir.

5.39.- EURONET kendi kusuru olmaksızın internet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgilerden veya internet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda ABONE tarafından hiçbir zaman sorumlu tutulmayacaktır.

5.40.- ABONE, internet ortamında izne tabi alanlara (ulusal, uluslararası, devlet ve/veya özel kuruluşların gizli bilgi ve dokümanlarının bulunduğu ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlar), izinsiz olarak girmemeyi ve bu alanlarda herhangi bir işlem yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

5.41.- ABONE tarafında cihazın temin edilememesi, binanın hazır olmaması gibi nedenlerle yararlanmaya hazır halde bulunan hizmetten yararlanılmaması durumunda tüm sorumluluk ABONE’ye aittir. Söz konusu hallerde, EURONET, ABONE’den TARİFE’sindeki ücreti almaya başlayacaktır.

5.42.- HİZMET’e ilişkin hız ABONE’nin yararlandığı HİZMET açısından maksimum hızı oluşturmaktadır. Bu hız altyapı sağlayıcı tarafından temin edilmektedir.

5.43.- EURONET, AirMetro satış ve servis hizmetlerini kendi personeli vasıtasıyla veya kendi adına bu HİZMET’i vermek üzere yetkilendirdiği şirketler/bayiler aracılığıyla sunabilir.

5.44.- HİZMET’e ilişkin arıza-bakım ve müdahale süreçleri EURONET’in mevcut İşletme-Bakım Usul ve Esaslarına göre gerçekleştirilir. EURONET, işbu Sözleşme’ye konu HİZMET açısından Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenerek veya uluslar arası standartlara uygun HİZMET kalitesi seviyelerine uyacaktır.

5.45.- ABONE’nin AirMetro hattını spam (istenmeyen mesaj) ve başkalarına zarar verici dış müdahale amaçlı olarak kullandığı tespit edilir ve ABONE söz konusu durumu düzeltmeye yanaşmazsa, ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyan ABONE’ye ait olmak üzere AirMetro hizmetine son verilir ve bu Sözleşme, aboneye yazılı olarak bildirilerek feshedilir.

 

6-ÖDEMELER

6.1.- EURONET tarafından HİZMET’e ilişkin faturalandırmaya altyapı sağlayıcı tarafından AirMetro hattının aktive edildiği tarih itibariyle abone bilgilendirilerek başlanacaktır. ABONE, TARİFE’si karşılığı tahakkuk ettirilecek ücretleri, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

6.2.- EURONET, son ödeme tarihinden önce ABONE’ye ulaşacak ve belirli süresini ihtiva edecek şekilde fatura gönderecektir. ABONE, ödemelerini faturanın ulaşmasını beklemeksizin yapmakla yükümlüdür. Faturanın adrese ulaşmaması halinde, ABONE, fatura bilgilerini EURONET işyerlerinden ve TAHSİL BİRİMLERİ’nden öğrenebilecektir.

6.3.- EURONET; teknik olarak mümkün olması halinde, ABONE’nin isteği üzerine, ücrete tabi ayrıntılı fatura düzenlemesini sağlayacaktır.

6.4.- ABONE’nin ödeyeceği fatura tutarı, dönem tahakkuk tutarından ara ödeme tutarlarının tenzilinden sonra kalan aylık borç tutarını belirtecektir.

6.5.- AirMetro HİZMETİ’nin fatura tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, EURONET, son ödeme tarihini takip eden üçüncü günden itibaren AirMetro HİZMETİ’ni haberleşmeye kapatmaya ve işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, yazılı bildirimle feshetmeye yetkilidir.

6.6.- ABONE, fatura tutarlarını, EURONET’in belirleyeceği şekilde TAHSİLAT BİRİMLERİ’ne nakit ödeyecektir. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için ABONE, ücretlerin zamanında ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle, EURONET tarafından uygulanacak ekonomik veriler dikkate alınarak belirlenen ve düzenlenen faturalarda yer alan faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak gecikme bedelini, ayrıca, bu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 6.7.- ABONE, işbu Sözleşme’nin feshinden olan borcunu ödemediği takdirde, EURONET, ABONE adına kayıtlı diğer AirMetro hatlarını da yazılı bildirimiyle haberleşmeye kapatmaya ve sözleşmelerini feshetmeye yetkilidir.

6.8.- Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmayacaktır. ABONE’nin itirazının haklı bulunması durumunda, iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, ABONE’nin talebi doğrultusunda, 15 (onbeş) gün içinde ABONE’ye iade edilecek ya da ABONE’nin ilk düzenlenecek faturasından mahsup edilecektir.

 6.9.-ABONE, aboneliğinin başlama ve bitiş tarihleri, yapılan haberleşme sayısı ve ücretleri ile diğer borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunulursa, söz konusu itiraz EURONET’in evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtları ve ses kayıtlarıyla karşılaştırılacaktır. ABONE’nin itirazı ile EURONET kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, EURONET kayıtları esas alınacaktır. Bu durum, ABONE ile EURONET arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda, ABONE‘nin başka delillere başvuramayacağı şeklinde yorumlanamaz. Ancak abone, EURONET tarafından kayda alınmış her türlü ses kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 287. Maddesi anlamında kesin delil teşkil edeceğini ve internet üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin kayıtların tüm yargı organlarında geçerli delil olacağını ve söz konusu kayıtları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

6.10.- Borcun süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle dosyasının EURONET Hukuk Servisi’ne intikalini müteakip, yasal yollara müracaat edilmeden önce, ödeme talebinde bulunan ABONE, borcunu, gecikme bedeli ile birlikte T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlarda avans faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7-SÖZLEŞME’NİN FESHİ

7.1.-Sözleşme’de yazılı olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen TARAF, Sözleşme’ye aykırı davranmış olur ve diğer TARAF’ça Sözleşme feshedilebilir. İşbu Sözleşme’yi, TARAFLAR’dan birinin herhangi bir sebeple feshetmesi durumunda, TARAFLAR,EURONET kayıtlarına göre doğmuş ve doğabilecek tüm borçları ödemekle yükümlüdür.

7.2.- Bu Sözleşme’nin ABONE’nin Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle EURONET tarafından feshedilmesi durumunda, ABONE’den peşin olarak tahsil edilen aylık ücretler iade edilmeyecektir. Fesih tarihine kadar tahakkuk ettirilecek tutarlar ile fesih tarihinden tahsil edileceği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlarda avans faizi ABONE’den tahsil edilecektir. Tahsili gereken ücret ABONE tarafından rızaen ödenmediği takdirde, hükmen tahsil edilecektir.

 

8-SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ  

İşbu Sözleşme, TARAFLAR’ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer Sözleşme’nin süresi, yürürlük tarihinden itibaren 24 aydır. Taahhüt karşılığında müşteri tarafına kablosuz cihazlar konumlandırılmıştır. Taahhüt süre bitmeden müşteri hizmet almayı sonlandırdığı takdirde taahhüt sonuna kadar olan her ay için tahsis edilen paketin yapılan indirim tutarı ve cihaz bedeli olan 1000$ + KDV’yi ödemeyi kabul etmiş olur. Taahhüt bitimi sonunda müşteri hizmet almayı durdurduğu takdirde müşteri tarafına konumlandırılan cihazları iade etmekle yükümlüdür. TARAFLAR ’dan biri, bu Sözleşme’yi süresi sona ermeden en az 15 (onbeş) gün önceden karşı TARAF’a ihbarda bulunarak feshetmediği takdirde, Sözleşme aynı koşullarla gelecek her takvim yılı yürürlükte kalacaktır.

Sözleşmenin resmi damga vergisi müşteri tarafından yasal süreler içerisinde yatırılıp tahsilat makbuzunun bir kopyasını EURONET’ e ulaştırmakla yükümlüdür.

 

9-SÖZLEŞME’NİN EKLERİ

Seçilen TARİFE paketini, türünü, kişisel bilgilerin işlenmesine ve sesli ve/veya yazılı mesaj yolu ile reklamların gönderilmesine izin verilip verilemeyeceğini içeren Ek Form, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. ABONE, Ek Form’un tamamını okuyarak, gerekli işaretlemeleri yapacak, EURONET de, ABONE’nin Ek Form’da yapmış olduğu işaretlemeye göre işlem tesis edecektir. ABONE, Ek Form ile vermiş olduğu onay doğrultusunda EURONET’in yapacağı işlemler nedeniyle, EURONET’e karşı herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacağı gibi, Ek Form’da EURONET tarafından uyarıda bulunulan durumlarda, onay vermesine rağmen işlemin gerçekleştirilmediği ileri sürerek EURONET’e karşı herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde de bulunamayacaktır.

 

10- SÖZLEŞME’NİN NÜSHALARI, TARİH VE İMZALANDIĞI YER

İşbu Sözleşme, biri ABONE’ye verilmek üzere 2 (iki) nüsha olarak ………… ……………../tarihinde müşteri adresinde akdedilmiştir.

Bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okudum, ayrıca kabul ettim.

 

EURONET TELEKOMÜNİKASYON ve BİLİŞİM                                                                                                              ABONE

HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADINA                                                                                            ADI SOYADI ve İMZA

 

İMZA                                          İMZA

 

 

 

 

 

……………………..                        ……………………..                                                                                                                                                                    …………………………………


Top